عدم حضور پزشکان هفته اول تیرماه 1401

/
متخصص کلیه و مجاری ادرای دکتر فرزان چهارشنبه و پنج شن…

عدم حضور پزشکان هفته آخر خرداد 1401

/
یکشنبه ۲۹ خرداد  صبح تا 14 متخصص اطفال حضور ندارند …

عدم حضور پزشکان هفته چهارم خرداد 1401

/
شنبه 21 خردادماه متخصص زنان از 12 تا 14 حضور ندارند …

عدم حضور پزشکان هفته سوم خرداد 1401

/
شنبه و یکشنبه ۱۴ و۱۵ خرداد ساعت ۱۷تا۲۲ متخصص اط…

عدم حضور پزشکان هفته دوم خرداد 1401

/
پنج شنبه ۱۲ خرداد جراح عمومی دکتر آراسته صفت و بعدا…

عدم حضور پزشکان هفته اول خرداد 1401

/
سه شنبه 3 خرداد متخصص گوش وحلق وبینی دکتر رشید شمالی …