لیست کشیک پزشکان اطفال درمانگاه صابرین – تیر 1400

روز                 تاریخ تاریخ 10ـ12 14-12 17-14 20-17 22-20
سه شنبه 1 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهار شنبه 2 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 3 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 4 دکتر بردبار دکتر بردبار حسینی نژاد دکتر حسینی نژاد
شنبه 5 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 6 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 7 دکتر یگانه دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 8 دکتر حسینی دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهار شنبه 9 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 10 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری
جمعه 11 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 12 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 13 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 14 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 15 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 16 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 17 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 18 دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی دکتر جیلانی
شنبه 19 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 20 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 21 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 22 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهار شنبه 23 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 24 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری
جمعه 25 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 26 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 27 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 28 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 29 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 30 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 31 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار