لیست کشیک پزشکان اطفال درمانگاه صابرین –مهر 1400

                            لیست کشیک پزشکان متخصص  آبان ماه 1401
روز                 تاریخ تاریخ 10ـ12 14-12 17-14 20-17 22-20
یکشنبه 1 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش میربلوکی
دوشنبه دکتر یگانه دکتر میربلوکی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 3 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 4 دکتر خضری دکتر خضری دکتر اسماعیلی دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 5 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 6 دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 7 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
یکشنبه 8 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش
دوشنبه 9 دکتر یگانه دکتر میربلوکی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 10 دکتر یگانه دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهار شنبه 11 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 12 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 13 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 14 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صمیربلوکی
یکشنبه 15 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش دکتر صمیربلوکی
دوشنبه 16 دکتر یگانه دکتر میربلوکی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 17 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهار شنبه 18 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردب اسماعیلی دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 19 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 20 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
شنبه 21 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر میربلوکی
یکشنبه 22 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش دکتر میربلوکی
دوشنبه 23 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 24 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری
چهار شنبه 25 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 26 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری
جمعه 27 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار