لیست کشیک پزشکان اطفال درمانگاه صابرین – اسفند 99

روز                 تاریخ تاریخ 10ـ12 14-12 17-14 20-17 22-20
جمعه 1 دکتر بردبار دکتر بردبار دکتر یگانه دکتر یگانه دکتر حسینی نژاد
شنبه 2 دکتر تاج بخش دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 3 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 4 دکتر یگانه دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 5 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر یگانه دکتر حقیقی
چهارشنبه 6 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنچ شنبه 7 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 8 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار دکتر حسینی نژاد
شنبه 9 دکتر تاج بخش دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 10 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 11 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 12 دکتر حسینی دکتر خضری دکتر خضری دکتر یگانه دکتر حقیقی
چهارشنبه 13 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنچ شنبه 14 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد دکتر حسینی نژاد
جمعه 15 دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی دکتر جیلانی دکتر حسینی نژاد
شنبه 16 دکتر تاج بخش دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 17 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 18 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 19 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر یگانه دکتر حقیقی
چهارشنبه 20 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنچ شنبه 21 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 22 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار دکتر حسینی نژاد
شنبه 23 دکتر تاج بخش دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 24 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 25 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 26 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 27 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنچ شنبه 28 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری
جمعه 29 دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی دکتر جیلانی