لیست کشیک پزشکان اطفال درمانگاه صابرین – آبان 99

روز تاریخ 10ـ12 14-12 17-14 21-17 21ـ22
پنج شنبه 1 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر صداقت
جمعه 2 دکتر بردبار دکتر بردبار دکتر جیلانی دکتر جیلانی دکتر یگانه
شنبه 3 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 4 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی دکتر قسمتی
دوشنبه 5 دکتر جیلانی دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 6 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر یگانه دکتر حقیقی
چهارشنبه 7 دکتر حخضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 8 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر تاج بخش دکتر تاج بخش
جمعه 9 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار دکتر جیلانی
شنبه 10 دکتر تاج بخش دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 11 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صداقت دکتر قسمتی
دوشنبه 12 دکتر جیلانی دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 13 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی دکتر حقیقی
چهارشنبه 14 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 15 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر صداقت
جمعه 16 دکتر خضری دکتر خضری دکتر تاج بخش دکتر تاج بخش دکتر یگانه
شنبه 17 دکتر تاج بخش دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 18 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صداقت دکتر قسمتی
دوشنبه 19 دکتر جیلانی دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 20 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر یگانه دکتر حقیقی
چهارشنبه 21 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 22 دکتر جیلانی دکتر خضری دکتر خضری دکتر تاج بخش دکتر صداقت
جمعه 23 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 24 دکتر تاج بخش دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 25 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صداقت دکتر قسمتی
دوشنبه 26 دکتر جیلانی دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 27 دکتر جیلانی دکترخضری دکتر خضری دکتر یگانه دکتر حقیقی
چهارشنبه 28 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 29 دکتر تاج بخش دکترخضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر جیلانی
جمعه 30 دکتر خضری دکتر خضری دکتر یگانه دکتر یگانه دکتر حسینی