لیست کشیک پزشکان عمومی درمانگاه صابرین – آبان 99 

                                            لیست کشیک پزشکان عمومی درمانگاه صابرین  آبان  ماه 1399
                       پزشک عمومی  خانم دکتر……………..         پزشک عمومی آقای دکتر …………
20_1 15_20 11_15 7_11 21_7 21_24 17_21 15_21 8__14 تاریخ روز
اسدی نژاد ابراهیمی قدرجانی پیروی قدرجانی زندش مطیعی نحوی نژاد حق شناس 1 پنجشنبه
حسینی مطیعی نحوی نژاد پیروی اقتدایی مجتبوی شهابی زندش اقتدایی 2 جمعه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 3 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 4 يكشنبه
کشاورز علی اکبری نیا علی اکبری نیا وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 5 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 6 سه شنبه
پیروی ایزدی پور صالح نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 7 چهارشنبه
اسدی نژاد نقش پور قدرجانی پیروی قدرجانی نیک گهر مطیعی نحوی نژاد حق شناس 8 پنجشنبه
خادمی مطیعی تشکری پیروی اقتدایی اسدی نژاد نیک گهر پیروی ثانی 9 جمعه
شکریه علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 10 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 11 يكشنبه
حسینی علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 12 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 13 سه شنبه
رحیم آبادی ایزدی پور صالح نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 14 چهارشنبه
اسدی نژاد ابراهیمی قدرجانی پیروی قدرجانی زندش مطیعی نحوی نژاد حق شناس 15 پنجشنبه
حسینی مطیعی نحوی نژاد پیروی اقتدایی مجتبوی شهابی زندش اقتدایی 16 جمعه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 17 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 18 يكشنبه
حسینی علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 19 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 20 سه شنبه
پیروی ایزدی پور صالح نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 21 چهارشنبه
اسدی نژاد نقش پور قدرجانی پیروی قدرجانی نیک گهر مطیعی نحوی نژاد حق شناس 22 پنجشنبه
خادمی مطیعی تشکری پیروی اقتدایی اسدی نژاد نیک گهر پیروی ثانی 23 جمعه
شکریه علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 24 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 25 يكشنبه
حسینی علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 26 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 27 سه شنبه
رحیم آبادی ایزدی پور صالح نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 28 چهارشنبه
اسدی نژاد ابراهیمی قدرجانی پیروی قدرجانی زندش مطیعی نحوی نژاد حق شناس 29 پنجشنبه
حسینی مطیعی نحوی نژاد پیروی اقتدایی مجتبوی شهابی زندش اقتدایی 30 جمعه