لیست کشیک پزشکان عمومی درمانگاه صابرین – اسفند 99 

                                            لیست کشیک پزشکان عمومی درمانگاه صابرین   اسفند   ماه 1399
                       پزشک عمومی  خانم دکتر……………..     پزشک عمومی آقای دکتر …………
20__1 15__20 11__15 7__11 21__7 21__24 17__21 15__21 8__14 تاریخ روز
خادمی مطیعی نحوی مطیعی اقتدایی مجتبوی شهابی زندش اقتدایی 1 جمعه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 2 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 3 يكشنبه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 4 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 5 سه شنبه
پیروی ایزدی پور صالح نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 6 چهارشنبه
اسدی نژاد ابراهیمی قدرجانی مطیعی قدرجانی نیک گهر مطیعی نحوی نژاد حق شناس 7 پنجشنبه
حسینی مطیعی تشکری مطیعی اقتدایی اسدی نژاد نیک گهر پیروی ثانی 8 جمعه
شکریه علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 9 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 10 يكشنبه
حسینی علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 11 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 12 سه شنبه
رحیم آبادی ایزدی پور صالح نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 13 چهارشنبه
اسدی نژاد مطیعی قدرجانی مطیعی قدرجانی زندش مطیعی نحوی نژاد حق شناس 14 پنجشنبه
خادمی مطیعی نحوی نژاد مطیعی اقتدایی مجتبوی شهابی زندش اقتدایی 15 جمعه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 16 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 17 يكشنبه
حسینی علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 18 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 19 سه شنبه
پیروی ایزدی پور صالح نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 20 چهارشنبه
اسدی نژاد ابراهیمی قدرجانی مطیعی قدرجانی نیک گهر مطیعی نحوی نژاد حق شناس 21 پنجشنبه
حسینی مطیعی تشکری مطیعی اقتدایی اسدی نژاد نیک گهر پیروی ثانی 22 جمعه
شکریه علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 23 شنبه
وثوقی رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی ثانی غفوری کوهساری اقتدایی 24 يكشنبه
حسینی علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی نیک بین اسدی نژاد غفوری کوهساری ابراهیمی 25 دوشنبه
نیازمند کشاورز امیری بشری معاف حسنی اقتدایی کوهساری مجتبوی حق شناس 26 سه شنبه
رحیم آبادی ایزدی پور صالحی نژاد وثوقی مجتبوی نیک بین ابراهیمی زندش بلوری 27 چهارشنبه
اسدی نژاد مطیعی قدرجانی مطیعی قدرجانی زندش مطیعی نحوی نژاد حق شناس 28 پنجشنبه
خادمی مطیعی نحوی نژاد مطیعی اقتدایی مجتبوی شهابی زندش اقتدایی 29 جمعه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد وثوقی مجتبوی اقتدایی نحوی نژاد گلچین مجتبوی 30 شنبه