امروز یکشنبه 4 اسفند متخصص زنان درمانگاه حضور ندارند.

امروز یکشنبه 4 اسفند متخصص زنان درمانگاه حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

پزشکان متخصص حاضر در درمانگاه صابرین تا تاریخ 8 اسفند 98

از یکشنبه 4 اسفند تا پایان هفته فقط متخصصین زیر در درمانگاه حضور دارند :

آقای دکتر آدمیت

آقای دکتر اسدی نژاد

آقای دکتر بهرامی

آقای دکتر پورکریمی

آقای دکتر دکلان

آقای دکتر غفاری

آقای دکتر رمضانپور

آقای دکتر لطفی نیا

خانم دکتر شهنوازی

خانم دکتر رمضان نژاد

خانم دکتر تحیری

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

از یکشنبه 4 اسفند تا پایان هفته فقط متخصصین اطفال و زنان درمانگاه صابرین حضور دارند.

از یکشنبه 4 اسفند تا پایان هفته به جز متخصصین اطفال و زنان بقیه متخصصین درمانگاه حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر کاسپور دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تاریخ های 6،5 و7 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

خانم دکتر کاسپور دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تاریخ های 6،5 و7 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر رشید شمالی یکشنبه 4 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

خانم دکتر رشید شمالی یکشنبه 4 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر دلیلی تا پایان اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

خانم دکتر دلیلی تا پایان اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

آقای دکتر عباسپور روز یکشنبه 4 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

آقای دکتر عباسپورمتخصص ارتوپدی روز یکشنبه 4 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر جیلانی روز 4 اسفند به جای خانم دکتر الماسی درمانگاه حضور دارند.

خانم دکتر جیلانی متخصص اطفال روز 4 اسفند به جای خانم دکتر الماسی درمانگاه حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

آقای دکتر خامسی از 3 تا 8 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

آقای دکتر خامسی متخصص طب فیزیکی از 3 تا 8 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

آقای دکتر قدیمی روز سه شنبه 6 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

آقای دکتر قدیمی متخصص چشم روز سه شنبه 6 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.