آقای دکتر فرخیان امروز شنبه 3 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

آقای دکتر فرخیان متخصص پوست امروز شنبه 3 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

آقای دکتر نیارق از روز 3 اسفند تا 8 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

آقای دکتر نیارق از روز 3 اسفند تا 8 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

شنبه سوم اسفند ماه درمانگاه صابرین متخصص داخلی ندارد.

شنبه سوم اسفند ماه درمانگاه صابرین متخصص داخلی ندارد.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر حیدری راد از روز اول تا 18 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

خانم دکتر حیدری راد متخصص اعصاب و روان از روز اول تا 18 اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر شهنوازی چهارشنبه 30 بهمن درمانگاه صابرین حضور ندارند.

خانم دکتر شهنوازی متخصص داخلی چهارشنبه 30 بهمن درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

آقای دکتر کهرکبودی پنج شنبه اول اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

آقای دکتر کهرکبودی متخصص چشم پنج شنبه اول اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر پورعبداله اول اسفند ساعت 9 الی 10 صبح درمانگاه صابرین حضور دارند.

خانم دکتر پورعبداله متخصص زنان و زایمان پنج شنبه اول اسفند ساعت 9 الی 10 صبح درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر اسکندری پنج شنبه اول اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

خانم دکتر اسکندری متخصص داخلی پنج شنبه اول اسفند درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

آقای دکتر لطفی نیا چهارشنبه 30 بهمن درمانگاه حضور ندارند.

آقای دکتر لطفی نیا متخصص ارتوپدی چهارشنبه 30 بهمن درمانگاه حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.

خانم دکتر ارغیده دوشنبه 28 بهمن به جای خانم دکتر کاسپور درمانگاه صابرین حضور دارند.

خانم دکتر ارغیده متخصص داخلی دوشنبه 28 بهمن به جای خانم دکتر کاسپور درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

همچنین برای دریافت نوبت از راه دور می توانید به لینک نوبت دهی آن لاین مراجعه نمایید.