نوبت دهی برخط درمانگاه صابرین تا اطلاع ثانوی غیرفعال می باشد.

نوبت دهی برخط درمانگاه صابرین تا اطلاع ثانوی غیرفعال می باشد.