شنبه ۱۱ اردیبهشت دکتر لطفی نیا ساعت ۴.۳۰ عصر  به بعد در درمانگاه حضور دارند

شنبه ۱۱ اردیبهشت دکتر لطفی نیا ساعت ۴.۳۰ عصر  به بعد در درمانگاه حضور دارند

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

عدم حضور متخصص زنان صبح وعصر پنج شنبه 2اردیبهشت

پنج شنبه صبح وعصر ۲ اردیبهشت متخصص زنان در درمانگاه صابرین حضور ندارند
جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

متخصص اعصاب وروان دکتر ادمیت از اول اردیبهشت تا ۱۵ اردیبهشت در درمانگاه صابرین حضور ندارند

متخصص اعصاب وروان دکتر ادمیت از اول اردیبهشت تا ۱۵ اردیبهشت در درمانگاه صابرین حضور ندارند

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

تغییر برنامه متخصصین زنان

از اول اردیبهشت تا ۸ خرداد خانم دکتر پور عبدلله متخصص زنان حضور ندارند به جای ایشان یکشنبه ها خانم دکتر صفتی وسه شنبه ها خانم دکترتکی زاده حضور دارند
جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

دکتر حیدری راد اعصاب وروان هفته جاری در درمانگاه صابرین حضور ندارند

دکتر حیدری راد اعصاب وروان هفته جاری در درمانگاه صابرین حضور ندارند

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

شنبه ۲۸ فرورردین دکتر اسدی نژاد متخصص مغزو اعصاب در درمانگاه صابرین حضور ندارند

شنبه ۲۸ فرورردین دکتر اسدی نژاد متخصص مغزو اعصاب در درمانگاه صابرین حضور ندارند

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

دکتر آدمیت متخصص اعصاب وروان تا پایان فروردین در درمانگاه حضور ندارند

دکتر آدمیت متخصص اعصاب وروان تا پایان فروردین در درمانگاه حضور ندارند
برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

ساعت کار دندانپزشکی در ایام ماه مبارک رمضان 1400

ساعت کار دندانپزشکی در ایام ماه مبارک رمضان ساعت 8 صبح تا 3 بامداد روز بعد
برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

برنامه عدم حضور متخصصین یکشنبه 15 فروردین 1400در درمانگاه صابرین

*****برنامه عدم حضور متخصصین یکشنبه 15 فروردین 1400در درمانگاه صابرین*****
متخصص چشم در درمانگاه صابرین حضور ندارند
متخصص مغز واعصاب ساعت 12.5 به بعد در درملنگاه صابرین حضور ندارند
متخصص داخلی دکتر میر میناچی از ساعت 11 در درمانگاه صابرین حضور ندارند

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.