برنامه عدم حضور متخصصین در هفته اول مرداد

شنبه ۲ مرداد و چهارشنبه ۶ مرداد متخصص کلیه دکتر محیطی تشریف ندارند

خانم دکتر شهنوازی هفته اول مرداد ماه حضور ندارند

دکتر دلیری جراح در درمانگاه صابرین حضور ندارند

سه شنبه ۵ مرداد ساعت ۵تا۷ به جای خانم دکتر اسکندری متخصص داخلی  حضور ندارند و متخصص مغز واعصاب دکتر بهرامی حضور ندارند دکتر ارغیده به جای دکتر شهنوازی ساعت 5تا 7 حضور دارند

چهارشنبه 6 مرداد دکتر مدنی به جای دکتر شهنوازی 4تا6 بعداز ظهر حضور دارند

دوشنبه 11 مرداد دکتر ساعد متخصص قلب وعروق و دکتر نوروز زاده متخصص چشم   حضور ندارند

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته چهارم تیرماه 1400

۱۹ تیرماه متخصص اطفال از ساعت۸ به بعد حضور ندارند

یکشنبه ۲۰ تیرماه متخصص اطفال از ساعت ۱۰ شب حضور ندارند

متخصص کلیه دکتر روشن از اول مرداد حضور دارند

سه شنبه ۲۲ تیر ماه  از ساعت 5تا8 متخصص اطفال  حضور ندارد

پنج شنبه ۲۴ از ساعت ۵تا۸ وجمعه ۲۵ تیر از ساعت ۵تا ۱۰ متخصص اطفال حضور ندارند

شنبه ۲۶ تیر متخصص اطفال ۸تا ۱۰ شب حضور ندارند

یکشنبه ۲۷ تیر متخصص اطفال ۸تا ۱۰ شب حضور ندارند

سه شنبه ۲۹ تیر متخصص اطفال ۵تا ۸ شب حضور ندارند

دکتر روشن متخصص کلیه تا پایان ماه حضور ندارند

دکتر دلیلی جراح تا پایان ماه حضور ندارند

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته سوم تیرماه 1400

اقای دکتر سپیدکار در درمانکاه حضور ندارند

خانم دکتر دلیری جراح عمومی تیرماه درمانگاه صابرین حضور ندارند

یکشنبه ۱۳ تیرماه دکتر میر میناچی متخصص داخلی تشریف نمی اورند

دکتر کشیری متخصص مغز  واعصاب به جای یکشنبه ها سه شنبه ها از ساعت ۱۲.۳۰ در درمانگاه حضور دارند

متخصص داخلی دکتر کاسپور دوشنبه وچهارشنبه حضور ندارند

متخصص داخلی خانم دکتر ارغیده به جای خانم دکتر کاسپور متخصص داخلی چهارشنبه حضور دارند

متخصص اطفال ۵تا۸ حضور نداردو ازساعت ۹ به بعد حضور دارند

متخصص ریه پنج شنبه 17 تیرماه ساعت ۹ حضور ندارند