برنامه عدم حضور متخصصین در هفته اول شهریور

متخصص داخلی و متخصص عفونی دوشنبه صبح اول شهریور حضور ندارند

متخصص اطفال دوشنبه ۱۰تا ۱۴ سه شنبه ۱۰تا ۱۲ صبح و۵تا ۸ بعداز ظهر  پنج شنبه ۵تا۸ بعداز ظهر و جمعه ۲ تا ۱۰ بعداز ظهر

چهارشنبه ۳ شهریور متخصص چشم و متخصص داخلی صبح حضور ندارند

یکشنبه صبح متخصص داخلی به جای اقای دکتر نیارق ،خانم دکتر ارغیده حضور دارند

دکتر میرمیناچی و دکتر اسکندری تا پایان شهریور حضور ندارند

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته سوم مرداد

یکشنبه 24  مرداد صبح دکتر ارتوپد حضوردارند

یکشنبه 24  مرداد متخصص داخلی خانم دکتر میرمیناچی حضور ندارند

دوشنبه ۲۵ مرداد دکتر کاسپور متخصص داخلی و دکتر قربانی متخصص عفونی حضور ندارند
دکترخامصی دوشنبه وسه شنبه ۲۵ و ۲۶ مرداد دکتریگانه اطفال شنبه  صبح ۳۰ مرداد حضور ندارند
دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۲تا ۱۴ متخصص اطفال حضور ندارد
سه شنبه ۲۶ مرداد۸تا ۱۰صبح و چهارشنبه ۲۷ مرداد ۸تا ۱۰ صبح و ۵تا ۸بعداز ظهر پنج شنبه  ۲۸ مرداد ۵تا ۱۰ بعداز ظهر و جمعه ۲۹ مرداد ۲تا ۱۰ بعداز ظهرو شنبه ۳۰ مرداد ۱۰ تا ۱۲ متخصص اطفال حضور ندارد

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته دوم مرداد

دکتر تقذیه 11و18 مرداد درمانگاه حضور ندارند

دوشنبه 18دکترقلی پور ارتوپدی حضور ندارند

تا پایان مردادماه متخصص چشم در درمانگاه حضور ندارند

پنج شنبه 14 مرداد متخصص اطفال 5تا10 و جمعه 15 مرداد متخصص اطفال 8تا 10 حضور ندارند

برنامه عدم حضور متخصصین در هفته دوم مرداد

دوشنبه ۱۱ مرداد به جای دکتر جلالی، دکتر صفتی  در درمانگاه حضور دارند

دکتر تقذیه 11و18 مرداد درمانگاه حضور ندارند

دوشنبه 18دکترقلی پور ارتوپدی حضور ندارند

تا پایان مردادماه متخصص چشم در درمانگاه حضور ندارند

پنج شنبه 14 مرداد متخصص اطفال 5تا10 و جمعه 15 مرداد متخصص اطفال 8تا 10 حضور ندارند