عدم حضور پزشکان هفته چهارم اردیبهشت 1401

یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 متخصص اطفال ساعت 17 تا 22 حضور ندارند

سه شنبه 27 اردیبهشت ماه متخصص اطفال 17تا20 حضور ندارند

چهارشنبه 28و پنج شنبه 29 اردیبهشت ماه جراح عمومی دکتر آراسته صفت حضور ندارند

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت متخصص داخلی دکتر هادی زاده حصور ندارند

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت دکتر فرزان متخصص کلیه و مجاری حضور ندارند

شنبه ۳۱ اردیبهشت متخصص جراح عمومی دکتر دیلمی حضور ندارند

شنبه 31 اردیبهشت متخصص چشم دکتر نوروززاده و متخصص اعصاب وروان دکتر تحیری راد حضور ندارند

عدم حضور پزشکان هفته سوم اردیبهشت 1401

یکشنبه ۱۸ اردیبهشت متخصص زنان و جراح عمومی صبح حضور ندارند

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 متخصص اطفال 10 تا 12 حضور ندارند

عدم حضور پزشکان هفته چهارم اردیبهشت 1401

عدم حضور پزشکان هفته دوم اردیبهشت 1401

شنبه 10اردیبهشت از ساعت20تا 22 ویکشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 8تا 10صبح متخصص اطفال حضور ندارند
دوشنبه 12 اردیبهشت ازساعت 17 تا 22 متخصص اطفال حضور دارند

سه شنبه 13 اردیبهشت متخصص اطفال از ساعت 8 تا 14 حضور ندارند و از ساعت 14 تا 22 حضور دارند

پنج شنبه 15 اردیبهشت متخصص اطفال 10تا 14 حضور دارند و از 14 تا 22 حضور ندارند

پنج شنبه 15 اردیبهشت متخصص زنان حضور ندارند
جمعه 16 اردیبهشت متخصص اطفال حضور ندارند

عدم حضور پزشکان هفته اول اردیبهشت 1401

پنج شنبه ۱ اردیبهشت دکتر آراسته صفت جراح عمومی حضور ندارند

هفته چهارم فرودین 1401

دوشنبه ۲۲ فروردین دکتر نوروز زاده متخصص چشم حضور ندارند

سه شنبه ۲۳ فروردین دکتر کشیری حضور ندارند

چهارشنبه ۲۴ فروردین متخصص ارتوپد حضور ندارد

پنج شنبه 25 فروردین جراح کبد دکتر سامی دوست حضور ندارند

شنبه ۲۷ فروردین متخصص اطفال ۸تا ۱۰حضور ندارند

هفته سوم فرودین 1401

دوشنبه ۲۲ فروردین دکتر نوروز زاده متخصص چشم حضور ندارند

سه شنبه ۲۳ فروردین دکتر کشیری حضور ندارند

چهارشنبه ۲۴ فروردین متخصص ارتوپد حضور ندارد

پنج شنبه 25 فروردین جراح کبد دکتر سامی دوست حضور ندارند

هفته دوم فرودین 1401

در هفته دوم فروردین متخصص داخلی صبح وبعداز ظهر حضور دارند
در هفته دوم فروردینمتخصص اطفال حضور دارند
در هفته دوم فروردینصبح 7تا 9 متخصص پوست حضور دارند از شنبه تا چهارشنبه
در هفته دوم فروردین متخصص زنان وصبح و بعداز ظهر حضور دارند

متخصص ارتوپد روز یکشنبه 7 فروردین دکتر مجددی از ساعت 11صبح حضور دارند

دوشنبه 8 فروردیین متخصص داخلی تا ساعت 14 حضور ندارند

سه شنبه ۹ فروردین متخصص اطفال ۱۷ تا ۲۲ حضور ندارند

چهارشنبه ۱۰ فروردین متخصص اطفال ۱۸ تا ۲۰ حضور ندارند

چهارشنبه و پنج شنبه متخصص داخلی بعداز ظهر حضور ندارند

پنج شنبه ۱۱ فروردین از ساعت ۱۷ تا ۲۲ و جمعه ۱۲ فروردین از ۱۴ تا ۲۲ و شنبه ۱۳ فروردین کلا متخصص اطفال  حضورندارند

برنامه حضور متخصصین در 15 روز فروردین 1401

سه شنبه ،چهارشنبه،پنج شنبه 2 تا4 فروردین متخصص داخلی صبحها حضور دارند

برنامه عدم حضور پزشکان از هفته اخر اسفند تا 15 فروردین

از 24 اسفند1400 تا 15 فروردین 1401 متخصص ارتوپد حضور ندارد

از 27 اسفند1400 تا 15 فروردین 1401 متخصص چشم حضور ندارد

شنبه ۲۸ اسفند متخصص قلب و عروق دکتر حیدرنژاد حضور ندارند

یکشنبه ۲۹ اسفند متخصص داخلی عصر ۴تا ۶ حصور دارند

متخصص جراح عمومی دکتر ملک نیااز 22 اسفند1400 تا 15 فروردین 1401 حضور ندارد