برنامه هفتگی دندانپزشکان درمانگاه صابرین شهریور99

شیفت شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
صبح دکتر نجفی

812

دکتر ابراهیمی

15-9

دکتر نجفی

8-13

دکتر موسوی

8-16

دکتر ابراهیمی

8-15

دکتر نجفی

8-12

دکتر ابراهیمی

15-9

دکتر

موسوی

13-9

دکتر ابراهیمی

9-16

دکتر قربانی

9-13

دکتر قربانی

9-13

دکتر موسوی

9:30-14

دکتر پویان

12-10

دکتر

طالب زاده

10-12

(متخصص جراحی فک و صورت و ایمپلنت)

عصر دکتر احمدپور

15-20

دکتر موسوی

18-16

دکتر احمدپور

16-20

دکتر نجفی

16-20

دکتر احمدپور

15-20

دکتر احمدپور

14-20

دکتر

قربانی

16-24

دکتر احمدپور

15-20

 

دکتر

تقی پور

17-20

(متخصص ارتودنسی)

دکتر احمدپور

16-20

دکتر بلوری

16-20

دکتر قربانی

16-20

دکتر پورسیدیان

16-20

(متخصص لثه و ایمپلنت)

دکتر بلوری

16-20

دکتر قربانی

16-20

دکتر پویان

16-20

(متخصص ریشه)

دکتر پویان

16-20

(متخصص ریشه9

شب دکتر قربانی

24-20

دکتر بلوری

24-20

دکتر قربانی

24-20

دکتر

ابراهیمی

24-20

دکتر بلوری

24-20

دکتر قربانی

24-20

دکتر تحویلداری

24-20

دکتر تحویلداری

24-20

دکتر تحویلداری

24-20

دکتر تحویلداری

24-20

دکتر تحویلداری

24-20

دکتر تحویلداری

24-20