حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشـا شـده در صورتهـاي مالي است . انتخـاب روش هـاي حسابرسـي ، به قضـاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بـا ‌اهميت ناشـي از تقلب يـا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هـاي داخلـي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابـي مناسب‌ بودن رويه‌هـاي حسابداري استفـاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است . اين موسسـه اعتقـاد دارد که شواهـد حسابرسـي کسـب‌ شده ، براي اظهـارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است.