پزشکان در مجتمع درمانی صابرین با بررسی و پایش سلامت جامعه ایثارگران، راهنمایی‌ها و مشاوره‌های لازم را در جهت بهبود درمانی آنها ارائه می‌دهند. سهولت دستیابی جامعه هدف به خدمات درمانی، تشکیل پرونده سلامت و ثبت پایش سلامتی ایثارگران از مهمترین اهداف راه‌اندازی مجتمع درمانی صابرین است. همچنین  ارائه خدمات داروخانه برای ایثارگران از یک باجه ی متفاوت استقبال ایثارگران عزیزی که دارای ناتوانی جسمی می باشند را به همراه داشته است