برنامه هفتگی پزشکان متخصص درمانگاه شبانه روزی صابرین تیرماه 1403

نوع تخصص ا سامي پزشكا ن نوبت دهی  زمان
کلیه و مجاری ادراری آقاي دكتر  مانی محیطی اصلی از ساعت 8 صبح شنبه:  ساعت   45/10
آقای دکتر محمدیان روشن(فلوشیپ پیوند کلیه) از ساعت 8 صبح سه شنبه : ساعت 11
آقای دکتر آرمان اصولی  هفته ابتدای هر ماه حضور ندارند- چهارشنبه :  ساعت 11پنجشنبه:   ساعت 11
گوش و حلق و بینی خانم دكتر  سمیه رشید شمالی چهارشنبه:15
خانم دکتر مهسا نسیمی دوست 13       شنبه: 13              دوشنبه:13
آقای دکتر عادل ایمانی چهارشنبه:8
مغز و اعصاب آقاي دكتر کورش بهرا می          از ساعت 7 صبح یکشنبه: ساعت 30/10    (ویژه:   ایثارگران
آقای دکتر حسین پور جعفری(جراح مغز و اعصاب) نیمساعت زودتر چهارشنبه:                     ساعت    18
آقای دکتر جاوید رسولیان(جراح مغزو اعصاب) از ساعت 7 صبح چهارشنبه:                       ساعت    30/11
خانم دکتر آوا فرساد روح از ساعت 7 صبح سه شنبه:                            ساعت       8
متخصص قلب آقای دکتر سروش غفاری 30/8 یکشنبه – چهارشنبه:             ساعت 9
آقای دکتر  شاهین رحیمی( فلوشیپ آنژیوپلاستی) تا اطلاع ثانوی حضور ندارند  
آقای دکتر محمد قاسمی یکساعت زودتر دوشنبه :                               ساعت12
آقای دکتر محمد رفیعی خدمت اکو توسط این پزشک ارائه می شود. یکساعت زودتر یکشنبه: ساعت16     سه شنبه ساعت 17   پنجشنبه :ساعت 9
شنوایی سنجی خانم پرند پورکریمی تلفن:09114671869 شنبه-دوشنبه:                  ساعت14 الی16

یکشنبه-سه شنبه:         ساعت 15 الی17

متخصص زنان و زایمان خانم دکتر مهرزاد پورعبدالله شروع پذیرش از ساعت30/7 یکشنبه ،سه شنبه،پنج شنبه:30 /9 صبح
خانم دکتر فاطمه قلعه تکی زاده شروع پذیرش صبح30/7-عصر ساعت15  یکشنبه: ساعت16   و  چهارشنبه:  ساعت  30/10
خانم دکتر معصومه جعفری عصر از ساعت 15لغایت 17 شنبه:                              ساعت      16 
خانم دکتر رقیه شیرینکام عصر از ساعت 15لغایت 17 سه شنبه:                           ساعت   16
خانم دکتر سیده پرتو شاعف شروع پذیرش از ساعت30/7 تا پایان شهریور 1403 حضور ندارند.
خانم دکتر سحر صفتی شروع پذیرش از ساعت 15 دوشنبه : ساعت16 
خانم دکتر هستی مدعوی شنبه :ساعت 11

یکشنبه: ساعت18                           یکشنبه:14

خانم دکتر مریم جمالی شنبه سه شنبه:از ساعت 30/17              چهارشنبه :ساعت 15 شنبه-سه شنبه:ساعت 18

چهارشنبه :ساعت 16            

خانم دکتر لیلا خصوصی ثانی شروع پذیرش از ساعت30/7 دوشنبه:            ساعت 9  

چهارشنبه:تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.

متخصص چشم آقای دکتر محمد نوروززاده پذیرش ویژه جانبازان شروع پذیرش از 30/7 صبح شنبه :           ساعت 30/8 صبح
آقای دکتر محمد وشاق پذیرش ویژه جانبازان شروع پذیرش از 30/7 صبح چهارشنبه :     ساعت 30/8    ویژه:   ایثارگران
خانم دکتر صدیقه کیانمهر پذیرش برای عموم از ساعت 30/7 صبح پنجشنبه:ساعت30/8
 متخصص عفونی آقای دکتر امین قربانی نیمساعت زودتر شنبه -دوشنبه :ساعت 10

 

نوع تخصص اسامي پزشكا ن ساعت نوبت دهی  زمان
اعصاب و روان خانم دكتر زينب تحيري دوشنبه –  پنجشنبه:                 ساعت    11
آقای دکتر پویا آذری ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود      شنبه :                            ساعت     30/10               
آقای دکتر صفر علی وقاری

 

چهارشنبه:                             ساعت :9صبح
آقای دکتر رضا جعفری سه شنبه :                            ساعت: 17
ارتوپدی آقاي دكتر محمدرضا لطفی نیا ساعت 15 عصر  پذیرش به تعداد محدود شنبه:                                  ساعت  16
آقای دکتر مصطفی سالاریه ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود یکشنبه:                                  ساعت 9
آقای دکتر رضا رضایی ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود دوشنبه:                                   ساعت 11
آقای دکتر بابک گنجه ای ساعت30/7 صبح  پذیرش به تعداد محدود سه شنبه:                                ساعت 12
آقای دکتر علی شریفی ساعت 30/7 عصر پذیرش به تعداد محدود دوشنبه:                                 ساعت 8
آقای دکتر رضا ناصر امینی ساعت 30/7 عصر پذیرش به تعداد محدود شنبه:                                    ساعت30/10
پوست آقاي دكتر نور محمد بصري 15 سه شنبه:                              ساعت 16
آقاي دكتر سروش دکلان از ساعت 11 تا قبل  حضور پزشک شنبه تا سه شنبه:               ساعت 30/13
جراحی عمومی آقاي دكتر  مهدی پورکریمی 16 پنجشنبه:                            ساعت   30/16
آقای دکتر غلامرضا آراسته صفت 1 ساعت قبل  از حضور پزشک پنجشنبه:                          ساعت   30/10

چهارشنبه:                       ساعت    11

خانم دکتر مژگان دیلمی فرهنگ 30/7 شنبه: ساعت  9                   دوشنبه:ساعت  8
آقای دکتر امیر داوودی

 

1 ساعت قبل حضور پزشک دوشنبه:                                 ساعت 17
آقای دکتر کاظم حبیب زاده سه شنبه:                              ساعت 11
آقای دکتر نیما کیان مهر 1 ساعت قبل حضور پزشک یکشنبه:                                ساعت :     8    
متخصص داخلی خانم دكتر  مریم ارغیده صبح نیمسا عت زودتر

عصر ساعت 15

دوشنبه: ساعت    17        چهارشنبه:   19-17    پنجشنبه:    ساعت  9

شنبه:16

خانم دكتر  فاطمه شهنوازی 15 یکشنبه- سه شنبه:  ساعت 18
آقای دکتر  محمدمسعود  نیارق نیمسا عت زودتر یکشنبه:                  ساعت9
خانم دكتر  سارا منافی نیمسا عت زودتر شنبه-یکشنبه-سه شنبه:ساعت 11چهارشنبه: ساعت11:45
خانم دکتر زینب مدنی نیمسا عت زودتر شنبه دوشنبه- سه شنبه-چهارشنبه:         ساعت 30/7
آقای دکتر حنیف هاشم نژاد یکشنبه  : ساعت  13     چهار شنبه: ساعت  19   پنجشنبه : ساعت 8
خانم دکتر الهام سعیدی از ساعت 30/14 یکشنبه-سه شنبه:                               17-30/15

دوشنبه                                                     19

 

فوق تخصص گوارش و کبد

 

آقاي دكتر  سیدحسین سیدنژاد فهیم نیمساعت زودتر سه شنبه:                          ساعت  30/10
آقاي دكتر  علی عرفانی کریم زاده 30/14  

شنبه:                              ساعت      15