لیست کشیک پزشکان اطفال درمانگاه صابرین –اسفند 1401

روز تاریخ 10ـ12 14-12 17-14 20-17 22-20
دوشنبه 1 دکتر یگانه دگتر میر بلوکی دگتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 2 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 3 دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 4 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 5 دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 6 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر میر بلوکی
یکشنبه 7 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش دکتر میر بلوکی
دوشنبه 8 دکتر یگانه دکتر میر بلوکی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سهشنبه 9 دکتر حسینی دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 10 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
پنج شنبه 11 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر اسماعیلی
جمعه 12 دکتر خضری دکتر خضری
شنبه 13 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر میر بلوکی
یکشنبه 14 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش دکتر میر بلوکی
دوشنبه 15 دکتر یگانه دکتر میر بلوکی دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 16 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 17 دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 18 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری
جمعه 19 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 20 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر میر بلوکی
یکشنبه 21 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش دکتر میر بلوکی
دوشنبه 22 دکتر یگانه دکتر میر بلوکی دکتر خضرس دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 23 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی
چهارشنبه 24 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 25 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری
جمعه 26 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 27 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر میر بلوکی
یکشنبه 28 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر صادقی وش دکتر میر بلوکی
دوشنبه 29 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار