لیست کشیک پزشکان اطفال درمانگاه صابرین –مهر 1400

                            لیست کشیک پزشکان متخصص  مهر 1400
روز                 تاریخ تاریخ 10ـ12 14-12 17-14 20-17 22-20
پنج شنبه 1 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 2 دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 3 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری
یکشنبه 4 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر جیلانی
دوشنبه 5 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 6 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری
چهار شنبه 7 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 8 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری
جمعه 9 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 10 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 11 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 12 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 13 دکتر حسینی نژاد دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری
چهار شنبه 14 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 15 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 16 دکتر خضری دکتر خضری
شنبه 17 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 18 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
دوشنبه 19 دکتر حسینی دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 20 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری
چهار شنبه 21 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 22 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر حسینی نژاد
جمعه 23 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر بردبار
شنبه 24 دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر حقیقی دکتر صداقت
یکشنبه 25 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری
دوشنبه 26 دکتر حسینی نژاد دکتر یگانه دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
سه شنبه 27 دکتر حسینی نژاد دکتر خضری دکتر خضری
چهار شنبه 28 دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار دکتر حقیقی دکتر بردبار
پنج شنبه 29 دکتر خضری دکتر خضری دکتر خضری دکتر بردبار
جمعه 30 دکتر خضری دکتر خضری