لیست کشیک پزشکان عمومی درمانگاه مهر 1400 

1-20 20-15 15-11 11-7 7-21 24-21 21-17 21-15 14-8 تاریخ روز
تشکری کیوان خسرو دوام بشری معاف گلچین زندش ایزددوست حق شناس وهابی- نحوی نژاد 1 پنجشنبه
کیوان خسرو-تشکری دوام بشری معاف بشری معاف اکرامی نحوی نژاد اقتدایی زندش فدایی 2 جمعه
وثوق علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه رفاهی جعفریان گلچین اقتدایی مجتبوی 3 شنبه
وثوق رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی فدایی غفوری کوهساری وهابی 4 یکشنبه
خرمی علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه اقتدایی عمویی غفوری کوهساری علی اکبری نیا-مجتبوی 5 دوشنبه
نیازمند کشاورز بشری معاف صالحی نژاد حسنی جعفریان کوهساری ابراهیمی مجتبوی 6 سه شنبه
کیوان خسرو ایزدی پور صالحی نژاد شکریه عمویی جعفریان ابراهیمی زندش بلوری 7 چهارشنبه
کیوان خسرو دوام بشری معاف بشری معاف گلچین نیک گهر ایزددوست حق شناس وهابی-نحوی نژاد 8 پنجشنبه
نقش پور دوام بشری معاف کیوان خسرو شهابی اقتدایی نیک گهر حسنی ثانی 9 جمعه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه رفاهی جعفریان گلچین اقتدایی مجتبوی 10 شنبه
وثوق رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی فدایی غفوری کوهساری وهابی 11 یکشنبه
خرمی علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه اقتدایی عمویی غفوری کوهساری علی اکبری نیا-مجتبوی 12 دوشنبه
نیازمند کشاورز بشری معاف صالحی نژاد حسنی جعفریان کوهساری ابراهیمی مجتبوی 13 سه شنبه
کیوان خسرو ایزدی پور صالحی نژاد شکریه عمویی جعفریان ابراهیمی زندش بلوری 14 چهارشنبه
تشکری کیوان خسرو دوام بشری معاف گلچین زندش ایزددوست حق شناس وهابی-نحوی نژاد 15 پنجشنبه
کیوان خسرو-تشکری دوام بشری معاف تشکری اقتدایی نحوی نژاد اقتدایی زندش فدایی 16 جمعه
وثوق علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه رفاهی جعفریان گلچین اقتدایی مجتبوی 17 شنبه
وثوق رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی فدایی غفوری کوهساری وهابی 18 یکشنبه
خرمی علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه اقتدایی عمویی غفوری کوهساری علی اکبری نیا-مجتبوی 19 دوشنبه
نیازمند کشاورز بشری معاف صالحی نژاد حسنی جعفریان کوهساری ابراهیمی مجتبوی 20 سه شنبه
کیوان خسرو ایزدی پور صالحی نژاد شکریه عمویی جعفریان ابراهیمی زندش بلوری 21 چهارشنبه
کیوان خسرو کیوان خسرو دوام بشری معاف گلچین نیک گهر ایزددوست حق شناس رفاهی-نحوی نژاد 22 پنجشنبه
نقش پور دوام بشری معاف کیوان خسرو شهابی اقتدایی نیک گهر حسنی ثانی 23 جمعه
کشاورز علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه رفاهی جعفریان گلچین اقتدایی مجتبوی 24 شنبه
وثوق رسول زاده امیری صالحی نژاد حسنی فدایی غفوری کوهساری وهابی 25 یکشنبه
خرمی علی اکبری نیا صالحی نژاد شکریه اقتدایی عمویی غفوری کوهساری علی اکبری نیا-مجتبوی 26 دوشنبه
نیازمند کشاورز بشری معاف صالحی نژاد حسنی جعفریان کوهساری ابراهیمی مجتبوی 27 سه شنبه
کیوان خسرو ایزدی پور صالحی نژاد شکریه عمویی جعفریان ابراهیمی زندش بلوری 28 چهارشنبه
تشکری کیوان خسرو دوام بشری معاف گلچین نیک گهر ایزددوست حق شناس وهابی-نحوی نژاد 29 پنجشنبه
کیوان خسرو-تشکری دوام بشری معاف تشکری اقتدایی نحوی نژاد اقتدایی زندش فدایی 30 جمعه