لیست کشیک پزشکان عمومی درمانگاه بهمن 1401 

روز تاریخ 8_14 21_15 21_17 24_21 7_21 11_7 15_11 20_15 1_20
یکشنبه 1 ابراهیمی کوهساری رشیدپور حسنی قدرجانی کشاورز شریفی وثوقی مهرخوااه
دوشنبه 2 ابراهیمی کوهساری علوی آریایی وثوقی شریفی رشیدپور
سه شنبه 3 مجتبوی کوهساری حسنی قدرجانی بشری معاف رشیدپور کشاورز آریایی
چهارشنبه 4 بلوری ابراهیمی آریایی مجتبوی کشاورز بشری معاف/مجتبوی شریفی
پنج شنبه 5 رشیدپور رحیم آبادی قوامی قدرجانی مطیعی قدرجانی شریفی آریایی
جمعه 6 رشیدپور شهابی علوی مطیعی نیازی آریایی تابش
شنبه 7 مجتبوی گلچین شکریه مجتبوی وثوقی کشاورز علی اکبرنیا تابش
یکشنبه 8 ابراهیمی کوهساری حسنی قدرجانی کشاورز تابش وثوقی مهرخواه
دوشنبه 9 ابراهیمی کوهساری علوی آریایی نیازی رشیدپور تابش
سه شنبه 10 مجتبوی کوهساری آرایی قدرجانی بشری معاف رشیدپور کشاورز تابش
چهارشنبه 11 بلوری شریفی تابش تشکری مجتبوی کشاورز بشری معاف/مجتبوی ابراهیمی قوامی
پنج شنبه 12 رشیدپور شریفی قدرجانی قدرجانی نیازی قدرجانی خ ابراهیمی آریایی
جمعه 13 ثانی رشیدپور علوی آریایی نیازی تشکری قوامی تابش
شنبه 14 مجتبوی گلچین رحیم آبادی مجتبوی وثوقی کشاورز علی اکبر نیا
یکشنبه 15 ابراهیمی کوهساری قوامی قدرجانی کشاورز شریفی وثوقی مهرخواه
دوشنبه 16 ابراهیمی کوهساری علوی آریای وثوقی نیازی رشیدپور
سه شنبه 17 مجتبوی کوهساری رحیم آبادی قدرجانی بشری معاف رشیدپور کشاورز تابش
چهارشنبه 18 بلوری ابراهیمی حسنی مجتبوی کشاورز بشری معاف/مجتبوی شریفی تابش
پنج شنبه 19 رشیدپور شریفی علوی قدرجانی مطیعی قدرجانی نیازی آریایی
جمعه 20 اسماعیلی شهابی آریایی مطیعی شریفی تابش قوامی تابش
شنبه 21 مجتبوی گلچین قوامی مجتبو.ی وثوقی کشاورز شریفیعلی اکبرنیا تابش
یکشنبه 22 ابراهیمی کوهساری علوی قدرجانی کشاورز تابش وثوقی
دوشنبه 23 ابراهیمی کوهساری تابش شکریه اریایی وثوقی نیازی رشیدپور
سه شنبه 24 مجتبوی کوهساری حسنی قدرجانی بشری معاف رشیدپور کشاورز
چهارشنبه 25 بلوری شریفی علوی مجتبوی کشاورز بشری معاف/مجتبوی ابراهیمی
پنج شنبه 26 رشیدپور شریفی علوی قدرجانی نیازی قدرجانی خ ابراهیمی
جمعه 27 ثانی شریفی آریایی مجتبوی نیازی تشکری علوی
شنبه 28 مجتبوی گلچین رحیم ابادی مجتبوی وثوقی کشاورز علی اکبرنیا
یکشنبه 29 ابراهیمی کوهساری حسنی قدرجانی کشاورز شریفی وثوقی تابش
دوشنبه 30 ابراهیمی کوهساری علوی آریایی وثوقی شریفی رشیدپور