لیست کشیک پزشکان عمومی   درمانگاه صابرین  اسفندماه 1401

20__1 15__20 11__15 7__11 21__7 21__24 17__21 15__21 8__14 تاریخ روز
رشیدپور شریفی وثوقی آریایی قوامی نیازمند کوهساری ابراهیمی 1 دوشنبه
کشاورز رشیدپور بشری معاف قدرجانی حسنی کوهساری مجتبوی 2 سه شنبه
تابش شریفی بشری معاف مجتبوی نیازمند مجتبوی آریایی فرضی ابراهیمی بلوری 3 چهارشنبه
شریفی قدرجانی- مجتبوی نیازی قدرجانی علوی نیازمند رحیم آبادی رشیدپور 4 پنجشنبه
شریفی نیازمند فرضی آریایی علوی شهابی رشیدپور 5 جمعه
علی اکبری نیا کشاورز وثوقی مجتبوی رحیم آبادی رشیدپور گلچین مجتبوی 6 شنبه
وثوقی نیازی کشاورز قدرجانی حسنی فرضی کوهساری ابراهیمی 7 يكشنبه
تابش رشیدپور شریفی وثوقی آریایی قوامی فرضی کوهساری ابراهیمی 8 دوشنبه
کشاورز رشیدپور بشری معاف قدرجانی حسنی کوهساری مجتبوی 9 سه شنبه
شریفی بشری معاف مجتبوی نیازمند مجتبوی آریایی فرضی ابراهیمی بلوری 10 چهارشنبه
خ ابراهیمی نیازی- مجتبوی مطیعی قدرجانی علوی آریایی رشیدپور 11 پنجشنبه
فرضی تشکری نیازی مطیعی علوی آریایی ثانی 12 جمعه
نیازمند علی اکبری نیا کشاورز وثوقی مجتبوی شکریه رشیدپور گلچین مجتبوی 13 شنبه
وثوقی نیازمند کشاورز قدرجانی حسنی فرضی کوهساری ابراهیمی 14 يكشنبه
فرضی رشیدپور شریفی وثوقی آریایی قوامی کوهساری ابراهیمی 15 دوشنبه
کشاورز رشیدپور بشری معاف قدرجانی حسنی کوهساری مجتبوی 16 سه شنبه
تابش شریفی بشری معاف مجتبوی فرضی مجتبوی آریایی فرضی ابراهیمی بلوری 17 چهارشنبه
تابش شریفی مجتبوی -قدرجانی مطیعی قدرجانی علوی نیازمند رشیدپور 18 پنجشنبه
شریفی نیازمند فرضی مطیعی علوی شهابی رشیدپور 19 جمعه
تابش علی اکبری نیا کشاورز وثوقی مجتبوی رحیم آبادی رشیدپور گلچین مجتبوی 20 شنبه
وثوقی نیازمند ابراهیمی قدرجانی حسنی فرضی کوهساری ابراهیمی 21 يكشنبه
فرضی رشیدپور شریفی ابراهیمی آریایی قوامی نیازی کوهساری ابراهیمی 22 دوشنبه
کشاورز رشیدپور بشری معاف قدرجانی حسنی کوهساری مجتبوی 23 سه شنبه
تابش شریفی بشری معاف مجتبوی نیازمند مجتبوی آریایی ابراهیمی بلوری 24 چهارشنبه
آریایی قدرجانی- مجتبوی مطیعی قدرجانی علوی نیازمند رشیدپور 25 پنجشنبه
شریفی تشکری نیازمند مطیعی علوی آریایی ثانی 26 جمعه
علی اکبری نیا کشاورز وثوقی مجتبوی شکریه رشیدپور گلچین مجتبوی 27 شنبه
وثوقی نیازمند کشاورز قدرجانی حسنی فرضی کوهساری ابراهیمی 28 يكشنبه
رشیدپور شریفی وثوقی آریایی قوامی کوهساری ابراهیمی 29 دوشنبه