متخصصان زنان و زایمان

مهرزاد پورعبدالله

معصومه اخوان

فاطمه قلعه تکی زاده

معصومه جعفری

سحر سقطی جلالی

رقیه شیرینکام

سیده پرتو شاعف

مهسا خصوصی ثانی

لیلا خصوصی ثانی