مطالب توسط مدیریت فناوری اطلاعات

بازدید مدیر عامل محترم شرکت متد از درمانگاه صابرین رشت

به گزارش روابط عمومی درمانگاه صابرین رشت،در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403،مدیر عامل محترم شرکت متد جناب آقای دکتر حافظی به همراه هیات همراه  از درمانگاه صابرین رشت بازدید نمودند. سپس ایشان جلسه ای پیرامون مسائل درمانگاه با ریاست درمانگاه برگزار نمودند.    

برنامه عدم حضور پزشکان هفته سوم اردیبهشت 1403

متخصص طب فیزیک دکتر جامعی یکشنبه۱۶ اردیبهشت حضور ندارند چهارشنبه وپنج شنبه ۱۹ و۲۰ اردیبهشت ماه متخصص داخلی دکتر ارغیده حضور ندارند پنج شنبه 20 اردیبهشت ساعت 20تا22 متخصص اطفال حضور ندارند

برنامه عدم حضور پزشکان هفته دوم اردیبهشت 1403

دکتراذری متخصص اعصاب و روان ودکتر نوروززاده متخصص شنبه ۸ اردیبهشت حضور ندارند دوشنبه صبح 10 اردیبهشت متخصص عفونی دکتر قربانی حضور ندارند دکتر اصولی متخصص کلیه ومجاری ادراری تا 20 اردیبهشت حضور ندارند

بازدید دکتر آموزنده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت متد

به گزارش روابط عمومی درمانگاه صابرین رشت در روز شنبه اول اردیبهشت 1403 دکتر آموزنده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت متد از درمانگاه صابرین رشت بازدید نمودند.