نوشته‌ها

آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام به زبان ساده

آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام به زبان ساده

آموزش تفسیر الکتروکاردیوگرام به زبان سادهECGمخفف واژهي electrocardiogramیا electrocardiographاست .این لغت در بعضی کشورها EKGنامیده میشود .الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که جریانات الکتریکی قلب را از طریق الکترودهایی که روي مناطق مختلف پوست بدن قرار داده میشوند دریافت کرده و آنها را به شکل یک نمودار ترسیم میکند .این نمودار الکتروکاردیوگرام نامیده میشود .الکتروکاردیوگرام از سال 1901تاکنون به عنوان مهمترین ابزار تشخیصی پزشکی باقی مانده و تشخیص بسیاري از بیماريهاي قلبی را آسان کرده است.الکتروکاردیوگرام براي تشخیص بسیاري از اختلالات قلبی و غیر قلبی از قبیل ریتمهاي غیر طبیعی قلب، گرفتگی رگهاي کرونر، سکتههاي قلبی، هیپرتروفی عضلات قلب، علل تنگی نفس، اختلالات الکترولیتی، اثرات داروها و …کاربرد دارد.مطالب ارائه شده در این وبگاه، مقدمات ونحوهي تفسیر ریتمهاي قلبی را به زبانی ساده به شما آموزش میدهند .

مقاله کامل

منبع: مرکز آموزشی پزشکی الزهرا