نوشته‌ها

مطالعه ملی ارزیابی اقدامات تشخیصی، سیر بالینی، درمان و پیامدهای بیماری کووید- 19

 

این مطالعه با تشکیل یک شبکه همکاری، حمایت از گروههای تحقیقاتی بالینی و تجمیع داده های کشور اقدام به تهیه گزارش های علمی از مراحل تشخیص، بستری، اقدامات بالینی، علائم و سیر بالینی، بیماریهای همراه، نتایج سی تی اسکن، اقدامات بخش های مراقبت ویژه، و پیامد بیماران در کشور خواهد کرد.  با توجه به نوپدید بیماری کووید-19 علائم، سیر بالینی، درمانهای صورت گرفته، عوارض، پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت این بیماری نیاز به جمع آوری و تحلیل مداوم دارد. در بیشترکشورهای دنیا این اطلاعات مدون و منتشر شده است. در کشور ما هم گروه های مختلف از بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی و حتی ستادهای اجرایی اقدام به جمع آوری و ثبت اطلاعات این بیماران کرده اند.

اجرای این مطالعه مهم نیازمند یک ساختار مناسب مدیریتی و علمی و همچنین تشکیل زیر گروه های تخصصی می باشد که هم از نظر علمی و هم از نظر اجرایی این پروژه را پشتیانی کنند. تجمیع داده ها و تلاش های پراکنده کشور، منجر به ایجاد ظرفیت علمی و اطلاعاتی در خصوص بیماران کووید-19 در کشور خواهد شد. این طرح  به سفارش وزارت بهداشت با عنوان یک طرح ملی تدوین شده و با مشارکت دانشگاهها و بیمارستانهای همکار اجرا خواهد شد.

همکاری با شبکه های بین المللی در خصوص علایم و سیر بالینی بیماران کوید نیز از جمله اهداف این مطالعه خواهد بود.

نتایج این مطالعه برای مدیریت بیماری کووید-19 در بیمارستانها و همچنین گروه بندی بیماران پر خطر و برنامه ریزی های درمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

منبع: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی