نوشته‌ها

برای ورود به درمانگاه صابرین و دریافت خدمات درمانی استفاده از ماسک الزامی است.

قابل توجه مراجعین محترم

از تاریخ ۹۹.۴.۱۵ برای ورود به درمانگاه صابرین و دریافت خدمات درمانی استفاده از ماسک الزامی است.

  ****استفاده از ماسک، ایمنی بیشتر****