نوشته‌ها

حضور طبق روال پزشکان متخصص درمانگاه صابرین به استثناء خانم دکتر اسکندری ، آقای دکتر نیارق ، آقای دکتر فتح الهی. خانم دکتر میرمیناچی و آقای دکتر فهیم نژاد

تمامی پزشکان متخصص درمانگاه صابرین طبق روالبرنامه هفتگی پزشکان متخصص ، درمانگاه صابرین حضور دارند به استثناء خانم دکتر اسکندری ، آقای دکتر نیارق ، آقای دکتر فتح الهی. خانم دکتر میرمیناچی و آقای دکتر فهیم نژاد فقط چهارشنبه ها نمی آیند.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.