نوشته‌ها

خطر شکستگی های استخوانی کودکان در گذر زمان (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۲۰)

خطر شکستگی های استخوانی کودکان در گذر زمان (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۲۰)

استرس و اضطراب مادر در دوران بارداری، با پیامدهای ناگواری همراه است اما ارتباط آنها با صدمات وارده به کودکان در آینده، مخصوصاً شکستگی های استخوانی، مشخص نیست.

روش ها: یک مطالعه طولی (یک روش پژوهشی برای مطالعه فرد در گستره زمان و ارزیابی وی در فواصل منظم زمانی) متشکل از ۷۷۳۳۳۹ نوزاد در شهر کویبک کانادا و بازه زمانی بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸ انجام دادیم. زنان مبتلا به اختلالات استرسی و اضطرابی قبل و بعد از زایمان را شناسایی کردیم و میزان بروز رخداد شکستگی های استخوانی آتی در فرزندانشان را محاسبه نمودیم. نسبت های خطر (HR) رابطه بین اختلالات استرسی و اضطرابی مادران با خطر شکستگی های استخوانی در کودکانشان را برطبق خصوصیات مادر و نوزاد و فاصله اطمینان (CI) 95درصد برآورد کردیم.
یافته ها: میزان بروز هرگونه شکستگی در کودکانی که مادران آنها با اختلالات استرس (۵/۲۰ مورد در هر ۱۰۰۰۰نفر در سال) و اضطراب (۸/۱۹مورد در هر ۱۰۰۰۰نفر در سال) روبرو بودند بیشتر از کودکان متولدشده از مادران سالم (۳/۱۵ مورد در هر ۱۰۰۰۰نفر در سال) بود. استرس مادر با خطر شکستگی استخوانی در کودکان به میزان ۱۷/۱ برابر (در فاصله اطمینان۹۵ درصد، ۳۸/۱-۰۰/۱) و اضطراب مادر با خطر شکستگی استخوانی کودکان به میزان ۲۶/۱ برابر (در فاصله اطمینان ۹۵درصد، ۴۷/۱-۰۷/۱) ، در مقایسه با مادران سالم، همراه بود. عمدتاً استرس موجب وقوع شکستگی های استخوانی در اثر زمین خوردن کودک می شد (HR 1.26, 95% CI 1.06–۱٫۵۰) و اضطراب با شکستگی های تهاجمی ارتباط داشت (HR 2.97, 95% CI 1.50–۵٫۸۹). ارتباط استرس با شکستگی های ناشی از زمین خوردن، در کودکان بزرگتر از ۳۶ماه، و ارتباط اضطراب با شکستگی های تهاجمی پس از ۶ ماهگی، مشهودتر بود.
نتیجه گیری: استرس و اضطراب قبل یا بعد از زایمان، با خطر وقوع آتی شکستگی های استخوانی در کودکان همراه است. زنان دارای سابقه اختلالات استرس یا اضطراب می توانند برای پیشگیری از رخداد شکستگی در کودکانشان از مشاوره و حمایت اجتماعی بهره ببرند.

۴-۱- نتیجه گیری

 

با بررسی گروهی بیش از ۷۷۰۰۰۰ جفت مادر-کودک دریافتیم که اختلالات استرسی و اضطرابی مادر قبل و بعد از زایمان می تواند فاکتورهای خطرآفرین برای بروز شکستگی در دوران کودکی نوزاد باشد. استرس و اضطراب مادر ارتباط بسیار تنگاتنگی با شکستگی های تهاجمی نوزادان زیر ۶ ماه، و شکستگی های ناشی از زمین خوردن در کودکان بالای ۳۶ ماه داشت؛ این مسئله نشان دهنده تغییر ماهیت شکستگی ها بخاطر بدرفتاری با آنان می باشد. گرچه ارزیابی بالین این یافته ها، بسیار دشوار است اما نتایج این مطالعه نشان می دهند که اختلالات جدی استرسی و اضطرابی مادران، خطر بروز شکستگی های وخیم در دروان کودکی را افزایش می دهند. مطالعات بعدی، در راستای نشان دادن اهمیت بالینی نتایج و ارزیابی نقش میانجیگری یا تعدیل کنندگی رفتار والدین بر میزان بروز شکستگی در کودکان، گام برخواهند داشت. زنان مبتلا به اختلالات استرسی و اضطرابی قبل یا بعد از زایمان می-توانند از همچنان از منافع حمایت بهداشت روانی، مشاوره، و حمایت های اجتماعی در راستای کاهش خطر شکستگی استخوان در کودکان خود، بهره ببرند.

متن کامل مقاله به انگلیسی

منبع:ترجمه فا