نوشته‌ها

دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان طبق روال دوشنبه ها و پنج شنبه ها درمانگاه صابرین حضور دارند.

دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان طبق روال دوشنبه ها و پنج شنبه ها درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

خانم دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان تا اطلاع ثانوی فقط دوشنبه ها درمانگاه صابرین حضور دارند.

خانم دکتر زینب تحیری متخصص اعصاب و روان تا اطلاع ثانوی فقط دوشنبه ها درمانگاه صابرین  حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.