نوشته‌ها

پنجشنبه 23 مرداد دکتر رمضانژاد متخصص داخلی از ساعت 18 تا 20 درمانگاه صابرین حضور دارند.

پنجشنبه 23 مرداد دکتر رمضانژاد متخصص داخلی از ساعت 18 تا 20 درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.