نوشته‌ها

پنجشنبه 26 تیر دکتر رمضانپور فوق تخصص ریه درمانگاه صابرین حضور ندارند.

پنجشنبه 26 تیر دکتر رمضانپور فوق تخصص ریه درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

پنجشنبه 4 اردیبهشت 99 دکتر رمضانپور فوق تخصص ریه درمانگاه صابرین حضور دارند.

پنجشنبه 4 اردیبهشت 99 دکتر  رمضانپور فوق تخصص ریه درمانگاه صابرین حضور دارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.