نوشته‌ها

تمرینات تقویت تنفس و هماهنگی عضلات برای افراد با قطع عضو اندام تحتانی

تقویت تنه

وسایل موردنیاز : صندلی محکم یا چهار پایه , تراباند(طناب کشی) و ترابال (توپ تمرین)

چگونگی انجام تمرین

 1. روی صندلی بنشینید.
 2. تراباند را با دو دست نگه داشته و با پای مخالف وسط بند را به زمین بچسبانید.
 3. برای شروع تمرین دست ها و طناب با کشش کم را در ارتفاع باسن نگه دارید.
 4. برای افزایش کشش بند هر دو بازو را به طور همزمان بالا ببرید.
 5. در عین حال تنه را به سمت بالا بکشید.
 6. عضله چهارسر ران باید به کار برده شود.
 7. در طی تکرار تمرین کشش بند را حفظ کنید.

تغییرات

  •  برای کشش بیشتر از بند سنگین تر یا کوتاه تر استفاده کنید.
  •  همان تمرین را روی توپ تمرین انجام دهید.

 اهداف

  • افزایش کشش
  •  تقویت ماهیچه های پشت

حمایت افقی

 وسایل مورد نیاز : تشک یا حوله, مربی برای حفظ ثبات

 چگونگی انجام تمرین

 1. وضعیت شروع: تکیه به زانو(ها) و آرنج ها
 2. آرنج ها و زانوها را  به صورت قائم نگه دارید.
 3. بالا تنه را به سمت جلو و عقب بکشید و وقتی این کار را می‌کنید پا را صاف کرده و آرنج ها را خم کنید .
 4. بالاتنه باید به آهستگی به سمت جلو بیاید.
 5. در پایان باسن را به وضعیت شروع برگردانید.
 6. استراحت نکنید.
 7. در تمام طول تمرین شکم را درگیر نگه داشته و اجازه ندهید پشتتان به سمت پایین خم شود .

تغییرات

  •  بازوها را تا موقعیت مربی پایین آورید.

 اهداف

  • تقویت عضله دو سر و سه سر
  •  تقویت عضلات سینه
  • تقویت عضلات تنه شکم و پشت

الاکلنگ شکم (بالا پایین کردن شکم )

وسایل مورد نیاز : صندلی محکم

چگونگی انجام تمرین

 1. تا حد امکان در جلوی ترین قسمت صندلی بنشینید .
 2. زانوها و باسن را قائم نگه دارید.
 3. مرکز تعادل بدن را به عقب ببرید.
 4. در حالی که زاویه ۹۰ درجه بین زانوها و باسن را حفظ می کنید پا را از کف زمین بلند کنید.
 5. حالا مرکز تعادل بدن را به وضعیت شروع برگردانید.
 6. وقتی بدن را به سمت عقب می‌کشید عمل دم را انجام داده و زمانی که پا را روی زمین می گذارید بازدم بکنید.

تغییرات

  • مرکز تعادل بدن را به سمت عقب برده و در همان وضعیت بمانید.
  • هر چه تنه عقب تر برده شود , این تمرین سخت‌تر می‌شود.
  • در این وضعیت ایستادن نفس کشیدن مشکل تر است .
  • به مدت ۵*۵ ثانیه به همین شکل بمانید.

 اهداف

  • تقویت ماهیچه های شکم
  • کشش

 تمرین بریجینگ (پل مانند)

 وسایل مورد نیاز : تشک یا حوله, بطری‌های آب

 چگونگی انجام تمرین

 1. با شروع از پشت , زانو و باسن را خم کنید.
 2.  پاشنه پا را تقریباً در راستای میانه لگن قرار دهید.
 3. بازوها را به دو طرف کشیده و صاف کنید.
 4. لگن را به سمت بالا بلند کنید تا جایی که باسن صاف شود.
 5. فقط شانه ها, بازوها و پاشنه پا باید با تشک در تماس باشد.
 6. برای یک لحظه کشش را نگه داشت داشته وکاهش دهید. لگن را روی تشک نگذارید و فوراً به سمت بالا برگردانده به مدت کوتاهی نگه داشته سپس پایین آورید.

 تغییرات

  • برای سخت کردن تمرین, در طی تمرین هر دو بازو را به سمت سقف بالا ببرید. برای سخت‌تر کردن می‌توان بطری‌های آب یا وزنه را در دست نگه داشت.
  • بازوها را با حرکات کوتاه به عقب و جلو حرکت دهید.
  • بازوها را روی تشک قرار داده و قبل از اینکه لگن را روی تشک بگذارید کشش را زیاد کنید.

 اهداف

  • تقویت ساختمان عضلانی تنه
  • کشش فلکسورهای لگن

نشستن موربی

 وسایل موردنیاز : تشک یا حوله , بطری‌های آب در صورت لزوم

 چگونگی انجام تمرین

 1. به پشت دراز بکشید و پای خود را بلند کرده و زانوهایتان را خم کنید ولی روی زمین نگذارید.
 2. یک دست خود را به سمت بالا کشیده سپس کنار سر خود قرار دهید.
 3. این تعادل برای جلوگیری از کوتاه شدن سمت تثبیت کننده بدن استفاده می شود.
 4. پشت دست مخالف را بالا برده و بازوی کشیده را به طرف پای مخالف ببرید..
 5. حرکات دست را با سر دنبال کرده و سر را از روی تشک بلند کنید .
 6. وقتی این کار را انجام می‌دهید بالاتنه به آهستگی روی سمت مخالف لگن وزن می اندازد.
 7. بازوی دیگر می‌تواند با تکیه بر زمین باعث تعادل وضعیت شما شود.
 8. به آهستگی و بدون پایین آوردن سر, بالا تنه را روی تشک بیاورید.
 9. در طول تمرین به نفس کشیدن دقت کنید.

 تغییرات

  • از بازوی دراز شده روی زمین برای ایجاد تعادل استفاده نکنید.
  • برای سخت تر کردن تمرین یک بطری آب را در دست تان نگه دارید.

 هدف

  • تقویت عضلات جانبی

تسهیل عصبی عضلانی موربی

 وسایل مورد نیاز : ترابند

 چگونگی انجام تمرین

 1. بند را با پای مصنوعی روی زمین محکم نگه داشته و انتهای دیگر را با دست مقابل بگیرید.
 2. دست مقابل باید هم‌تراز با سن باشد .
 3. در وضعیت شروع بند باید تحت کشش اندکی باشد .
 4. سپس دست مقابل را به صورت مورب به سمت بالا و خارج بکشید. .
 5. دستتان را با چشم دنبال کنید.

 تغییرات

  • برای افزایش سختی تمرین از بند کوتاه تر یا سنگین تر استفاده کنید.
  • مقابل یک پله بایستید و هنگام انجام تمرین با پای آزاد به پله ضربه بزنید.

اهداف

  • افزایش کشش
  • تمرین دادن به پای حمایت کننده
  • تقویت ماهیچه های مورب و ماهیچه های پشت

کشش پشت

وسایل مورد نیاز : دیوار یا در بسته, توپ تمرین در صورت لزوم

چگونگی انجام ورزش

 1. رو به روی دیوار یا در بسته بایستید.
 2. به نوبت یک دست را به سمت بالا و دیگری را پایین بکشید.
 3. از خم شدن بیش از حد به هر طرف خودداری کنید.
 4. درمانگر باید این حرکت را کنترل و تصحیح کند تا باعث کشش ثابت شود .

تغییرات

  • بدون تکیه به دیوار از هر دو بازو برای نگه داشتن توپ روی سر استفاده کنید.
  • به صورت متناوب یک دست را بالا برده و سپس دیگری را .
  • خط میانی توپ باید ثابت باقی بماند.

 اهداف

  • کشش تنه
  • تمرین دادن پای حمایت کننده
  • تقویت عضلات شکم و پشت

تقویت پای حمایت کننده

وسایل مورد نیاز :  پلکان یا جعبه , ترابند در صورت لزوم

چگونگی انجام ورزش

 1. نزدیک یا مقابل یک پله بایستید و با پای آزاد روی پله بدون وزن انداختن ضربه بزنید.
 2. سپس به شکل وضعیت آغاز به پله ضرب بزنید.
 3. در آغاز از نرده یا وسیله دیگر کمک بگیرید.
 4.  تمرین همچنین می‌تواند با ضربه زدن به سمت جانب انجام شود همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

تغییرات

  • برای سخت‌تر کردن تمرین در طول تمرین بدون تکیه به نرده بایستید.
  • در طول تمرین بازو ها را حرکت دهید.
  • در هنگام تمرین از ترابند استفاده کنید.

 اهداف

  • تمرین دادن پای حمایت کننده
  • تمرین تعادل هنگام استفاده از پای مصنوعی
  • تقویت عضلات شکم و پشت
  • تقویت عضلات تنه

 تمرین تعادل

وسایل مورد نیاز :  نوار چسب , میله تعادل

چگونگی انجام تمرین

 1. در طی مرحله ایستادن برای افزایش ثبات بهتر است تعادل خوبی با وجود پای مصنوعی داشته باشیم .
 2. به همین دلیل تمرینات تعادلی جلوی و جانبی را پیشنهاد می کنیم .
 3. تمرین را با خطوط ضربدری نوار روی زمین شروع کنید .
 4. در طی تمرین تعادل رو به جلو , چرخش مفصل لگن قابل توجه است.

 تغییرات

  • عبور: در طی تمرین رو به جلو یک پا را از روی پای دیگر عبور دهید.
  • ارتفاع تمرین تعادل را افزایش دهید مثلاً با استفاده از میله تعادل.
  • همیشه با کمک درمانگر این کار را انجام دهید.
  • شکل ضربدر : یاد بگیرید چگونه با پای مصنوعی عکس العمل نشان دهید.
  • حرکات مختلفی را انجام دهید , با قرار دادن پا در وضعیت های مختلف در داخل علامت ضربدر (تصویر بالا راست)

اهداف

  • تمرین دادن پای حمایت‌کننده
  • بهبود هماهنگی و تعادل
  • تمرین تغییر جهت

 تمرین تعادل

 وسایل مورد نیاز : صفحه تعادل ,  بادکنک در صورت لزوم , مربی تعادل و تشک ضد لغزش

 چگونگی انجام تمرین

 1. صفحه تعادل را بین میله‌های P قرار دهید
 2. مربی و فرد با پای مصنوعی باید به طور همزمان در دو انتهای صفحه تعادل به ایستند .
 3. مربی باید حرکات را کنترل کرده و بیمار عکس العمل نشان دهد.

 تغییرات

  • هنگامی که روی صفحه تعادل ایستاده اید با یک بادکنک بازی کنید.
  • راه رفتن روی صفحه تعادل: این یک تمرین بسیار خوب برای حفظ تعادل با وجود پای مصنوعی است.
  • مهم است که صفحه تعادل را در حین تمرین ثابت نگه دارید.
  • یک مربی تعادل اینجا به هم به درد می خورد: این تمرینی است که می توان آزادانه در همه جهات حرکت کرد.
  • برای امنیت همیشه از تشک ضد لغزش استفاده کنید.

 اهداف

  • بهبود تعادل
  • تمرین دادن پای حمایت‌کننده
منبع :شرکت متد