نوشته‌ها

سه شنبه 11 شهریور ساعت 19 افتتاح مطب خانم دکتر حیدرنژاد متخصص قلب در درمانگاه صابرین

سه شنبه 11 شهریور ساعت 19 افتتاح مطب خانم دکتر حیدرنژاد متخصص قلب در درمانگاه صابرین

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

جانبازان محترم و خانواده های ایثارگر برای کسب اطلاعات تکمیلی و توانبخشی می توانند یه سایت شرکت متد مراجعه نمایند.

دوشنبه 13 مرداد دکتر ساعد متخصص قلب و فوق تخصص اکوکاردیو گرافی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

دوشنبه 13 مرداد دکتر ساعد متخصص قلب و فوق تخصص اکوکاردیو گرافی درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

چهارشنبه 4 تیر پزشک متخصص قلب درمانگاه صابرین حضور ندارند.

چهارشنبه 4 تیر  پزشک متخصص قلب درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

از یکشنبه 17 فروردین دکتر سروش غفاری متخصص قلب طبق روال درمانگاه صابرین حضوردارند.

از یکشنبه 17 فروردین دکتر سروش غفاری متخصص قلب طبق روال درمانگاه صابرین حضوردارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

برای اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.