نوشته‌ها

امروز جمعه 24 مرداد پزشک متخصص اطفال از ساعت 14 تا 20 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

امروز جمعه 24 مرداد پزشک متخصص اطفال از ساعت 14 تا 20 درمانگاه صابرین حضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.

دوشنبه ها ساعت 12 تا 14 پزشکان متخصص اطفال درمانگاه صابرین حضور ندارند.

از 20 مرداد تا اطلاع ثانوی دوشنبه ها ساعت 12 تا 14 پزشکان متخصص اطفال درمانگاه صابرینحضور ندارند.

برای کسب اطلاعات برنامه پزشکان می توانید برنامه هفتگی پزشکان متخصص را ملاحظه فرمایید.

جهت اطمینان ازحضور پزشکان درمانگاه صابرین در صفحه اصلی به قسمت اخبار درمانگاه زیر منوی اطلاعیه ها و یا به لینک اطلاعیه ها مراجعه نمایید.